От Куклен театър Варна съобщиха, че се налага промяна в програмата за месец ноември. На 1 ноември ще се играе "Сиводрешко и Бързобежко", а не обявеното в програмата детско представление "Кривото пате".

Ръководството на театъра моли за извинение и разбиране!

Все по-често представленията се играят в закритата театрална зала, като се продават билети за 50 % от местата.

Зрителите могат да бъдат спокойни в напълно безопасна среда за здравето на публиката и актьорите.

Залата е оборудвана с висок клас бактерицидни лампи с UV лъчение и озон, които дезинфекцират въздуха в залата, столовете и сцената!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.