Предстои да бъде изготвен проект за директен присъединителен газопровод от Автоматизираната газорегулираща станция в Девня, собственост на "Булгартрансгаз", до терена на бившия завод "Полимери". Решението бе взето от Общинския съвет на Девня на последното му заседание, съобщи кметът на Девня Свилен Шитов.

"Газопроводът е необходим, за да захранва бъдещото производство. Очакваната инвестиция е на стойност между 80 и 100 милиона лева."

Преди три години фирма "Хъс" купи за 14.5 милиона лева терена на девненския завод заедно със сградите, съоръженията и една подстанция. Основният предмет на дейност на пловдивската фирма е производство на метални изделия, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.