Д Ъ Р Ж А В Е Н К У К Л Е Н Т Е А Т Ъ Р - В А Р Н А

П Р О Г Р А М А

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОД.

03. 10. 11.00 ч. - Р А П У Н Ц Е Л

събота

04. 10. 11.00 ч. - ПОД ГЪБКАТА

неделя

10. 10. 11.00 ч. - ПАЛЕЧКА

събота

11. 10. 11.00 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

неделя

17. 10. 11.00 ч. - ГОРСКИТЕ ПЕВЦИ

събота

18. 10. 11.00 ч. - СИВОДРЕШКО И БЪРЗОБЕЖКО

неделя

24. 10. 11.00 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

събота

25. 10. 11.00 ч. - ГРАДИНКАТА НА ПУХЧО

неделя

31. 10. 11.00 ч. - МЕЧО ПУХ

събота

ВАЖНО!

ДКТ – Варна, си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.