Гладната стачка е една от формите на краен протест в името на кауза. Когато сме свидетели на подобен акт, това показва насилие, което идва от системата и е насочено навътре.

Така обясни гладуването като протестна форма психологът проф. Пламен Димитров. Екстремното действие граничи с готовност да се отречеш от живота и често се предприема при безизходица, например в затворите.

„Това показва, че продължително време са отлагани другите – конструктивни и диалогични форми на взаимодействие. В последно време граничи с абсурда отсъствието на диалог между политическите субекти. Стига се до монолози, протичащи паралелно. От една страна бият журналисти на конференции. От друга тече протест, при който се налага полагането на медицински грижи, за да не пострадат хора. И не се знае кой поема отговорност.“

По думите на психолога става очевидно, че сме изпаднали в криза – не само около коронавируса или политиката, не само институционална, а в начина, по който разгръщаме отношенията помежду си – между личности, групи и организации.

„Проблемите няма да се решат само с ескалация на протестите или с прилагане на институционално насилие.“, допълни Пламен Димитров пред микрофона на БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.