Варненските общински съветниците избраха за заместник – председател на местния парламент проф. Анелия Клисарова от групата на БСП. Предложението бе подкрепено с преобладаващо мнозинство, а кандидатурата й бе предложена от групата на коалиция „БСП за България“.

С избора на проф. Клисарова заместник-председателите на местния парламент стават петима.

От началото на мандата на варненския Общински съвет за заместници на Тодор Балабанов бяха определени д-р Лидия Маринова от ГЕРБ, Христо Атанасов от Земеделски народен съюз „Александър Стамболийски”, д-р Янко Станев от СДС и Генадий Атанасов от „Свобода и Воля“.

Проф. Клисарова е трети мандат общински съветник. През есента на 2019 г. напусна депутатското място, за да влезе в местния парламент, припомня Радио Варна.

През всичките си мандати тя оглавява постоянната комисия по здравеопазване, като и сега е нейн председател.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.