Общините във Варненска област са спечелили редица проекти, някои от които съвместно с областната администрация, които ще допринесат за подобряване на пътната инфраструктура, а в община Бяла и за укрепване на бреговата ивица и създаване на по-добри условия за рибарите, съобщи областният управител на Варненска област Стоян Пасев.

Той коментира и изминалата 2020 година, както и продължаването на ваксинирането на медиците на първа линия срещу коронавирус. Според областния управител вече има подчертан интерес сред жителите на морската столица към ваксинирането, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.