Медицински университет - Варна е единствената българска организация, чиито проект е сред избраните за финансиране в конкурса RISE (Research and Innovation Staff Exchange), част от програма „Хоризонт 2020“. От общо 408 кандидати са селектирани 74 нови консорциума с идеи в подкрепа на международното и междусекторно сътрудничество чрез обмен на научни изследвания и иновации.

Ръководител на проекта на варненското висше училище е доц. д-р инж. Кристина Близнакова от катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“. Консорциумът е от пет партньори от България, Гърция и Италия, с представители на академичните среди и частния сектор. Очакваните резултати от проекта PHENOMENO са свързани с разработването на нови методологии за проектиране на антропоморфни фантоми на гърдата, на прототип на цялостно оборудване и технология за производство на реалистични фантоми на гърда, структури или части от млечната жлеза.

За координирания от доц. Близнакова първи проект MaXIMA по програма „Хоризонт 2020“, който надгражда PHENOMENO, през настоящата година тя получи най-престижната за страната награда за научни постижения от МОН - статуетката „Питагор“ в категорията „Успешен ръководител на международен проект“. Екипът от учени на MaXIMA работи за откриване на формите на рака на гърдата, които са трудни за улавяне при стандартните прегледи. Те създават 3D компютърни модели на злокачествени тумори, които могат да бъдат използвани за усъвършенстване на съвременните техники за ранна диагностика, съобщи ОИЦ - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.