Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) инициира допълнителни проверки в обектите, предлагащи сладолед, които се базират и на получени сигнали.

Инспекторите от отдели „Контрол на храните“ от всички Областни дирекции по безопасност на храните извършват допълнителни проверки, извън планирания официален контрол, за спазването на правилата за предлагане на сладолед без предварително опаковане до крайния потребител (колички, щандове на открито, подвижни обекти).

Целта на извънредния контрол е да се проследи спазването на хигиенните мерки - приборът за разсипване на сладолед да бъде отделен за всеки вид сладолед и да се съхранява при условия, недопускащи вторичното му замърсяване с патогени (бактерии и вируси) и алергени.

Проверява се също дали обектите предлагат пълна информация за храните на потребителите за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011.

По време на проверките, инспекторите ще вземат проби за лабораторно изпитване по микробиологични показатели за безопасност на храните.

Обектите за производство и продажба на сладолед са регистрирани в съответствие с изискванията на Закона за храните и подлежат на периодичен контрол съгласно оценка на риска.

От началото на 2020 година в производствените предприятия са извършени 161 проверки по официален контрол и една по сигнал. Открити са несъответствия в 3 проби на готов продукт за наличие на ентеробактерии на територията на ОДБХ София град, ОДБХ Добрич и ОДБХ Бургас. Унищожени са всички несъответстващи количества - 68 кг сладолед.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.