Корвета „Бодри” от състава на българските Военноморски сили, с командир капитан III ранг Николай Викторов продължава участието си в американо – украинското учение с международно участие “Sеа Breeze 2020”.

Екипажът на корветата участва в операциите, изпълнявани на море от 20 юли до 25 юли 2020 година, както и в операции, изпълнявани в пристанище Одеса на 25 и 26 юли 2020 година, уточняват от щаба на ВМС. В учението участват кораби от ВМС на САЩ, Румъния, Турция, Украйна, Франция, Испания и Грузия. Целта на учението е да се повиши нивото на оперативната съвместимост и подготовката на личния състав при прилагане на процедури по време на плаване в състава на многонационални съединения.

Корабът ще се завърне в България на 27 юли 2020 година.

Снимка: Щаб на ВМС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.