По силата на постигнато между страните и одобрено от Районния съд във Варна споразумение с признание на вината, на 21-годишния младеж бе наложено наказание „пробация“. Кражбата е извършена след полунощ на 26 май тази година в село Каменар. Тогава, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – счупване чрез натиск на заключена брава на входната врата, той отнел чужди движими вещи – златни обеци, мобилен телефон със СИМ-карта и ръчен часовник от частен дом.

До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени и причинените имуществени вреди са възстановени на собственика. 21-годишният младеж е с чисто съдебно минало. Пробационните мерки включват задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и провеждане на задължителни срещи с пробационни служители за срок от 8 месеца. Със споразумението подсъдимият приема да заплати и направените разноски по делото.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.