България изглежда приемливо в Европа по макропоказатели като дял на държавния дълг от БВП, кредитен рейтинг и дори изследвания и развитие, но е сред страните с най-голямо неравенство, лошо качество на живот и здравеопазване, висока корупция и ниска медийна свобода.

По показатели за това как живеят българите страната е на последно място в ЕС и по някои показатели дори изостава от държави извън съюза. При това е обкръжена от толкова държави със сходни проблеми, че може да се говори за разделение в Европа между Балканите и всички останали.

Това са част от заключенията в новото издание на Индекса на настигането за 2019 година, обобщени в доклад, озаглавен "Да караш на изпарения". Индексът на настигането се актуализира всяка година от 2011 г. насам и се подготвя от Институт Отворено общество - София. Той регистрира процесите на сближаването и раздалечаването в Европа като измерва представянето на 35 страни: държави-членки на ЕС, страни-кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС, като се използват 47 индикатора в четири категории "Икономика", "Качество на живот", "Демокрация" и "Управление".

Да караш от 5 години на изпарения

Заглавието "Да караш на изпарения" описва констатацията, че процесът на сближаване между новите и старите страни членки на ЕС губи скорост и сякаш е оставен да се движи по инерция, казва авторът Марин Лесенски. Този процес е бил най-динамичен през периода 2011 - 2014 г., след което настъпва забавяне и дори обръщане на посоката в развитието на някои от новите страни-членки.

Средните резултати на новите страни-членки са най-близо до желаните средни резултати на старите в ЕС в категорията "Икономика" и са по-отдалечени в категориите "Качество на живот", "Демокрация" и "Управление". Иначе казано, настигането в "Икономика" изглежда е сравнително по-лесно, отколкото превръщането му в успех при други по-сложни системи.

Къде е България

В Индекс 2019, България е на 29 място с 36 точки в цялостната класация. Страната се представя най-добре в категориите "Икономика", където е на 28 място с 40 точки и "Управление" - също на 28 място, но само с 38 точки.

Най-лошо е представянето на България в категорията "Качество на живот", където е класирана на 30 място с 29 точки. В "Демокрация" страната е на 29 място с 35 точки.

При индикатора за неравенство България е на 34 място от 35 и само Литва (33 място) и Латвия (30 място) са страните от ЕС в тази част от класацията.

Най-високата позиция в класирането България заема по индикатора "Държавен дълг", като е на 3 място сред 35 страни, с третото най-ниско ниво на държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт на страната след Естония и Люксембург. В класацията по индикатора "Кредитен рейтинг" България е на 22 място с 41 точки.

В "Изследвания и развитие (R&D)" страната е на 24 място с 39 точки, като това се измерва чрез два под-индикатора - за високотехнологичен износ и брой патенти на глава от населението.

България има добро представяне и в индикатора "Вътрешен конфликт и престъпност", който е част от категорията "Управление", където заема 20 място с 52 точки, като за измерване на този индикатор се използват два под-индикатора ("Индекс за мир" и статистика за убийства на глава от населението).

В индикатора "Електронно участие", част от категорията "Демокрация", България заема доброто 16 място с 56 точки.

Същевременно има редица отделни индикатори, където България заема едни от последните места в класацията. Така например, в индикатора "Корупция", част от категорията Управление", България е на 30 място с 28 точки, като за измерване се използват два различни под-индикатора от изследванията за корупцията на Прозрачност без граници и на Световната банка.

В индикатора "Върховенство на правото", също част от категорията "Управление", страната ни е също на 30 място с 25 точки.

В индикатора "Здраве", който е част от категорията "Качество на живот", България заема 33 място с 23 точки, като този индикатор включва няколко под-индикатора: очаквана продължителност на живота, очаквана продължителност на живот в добро здраве, качество на здравеопазването и детска смъртност.

България заема 31 място с 29 точки в класацията по индикатора "Медийна свобода", част от категорията "Демокрация", като за измерването на този индикатор се използват два отделни под-индикатора - индексите за медийна свобода на "Freedom House" и "Репортери без граници".

Кой прави компания на България

При групирането на държавите в индекса (т.нар. клъстерния анализ) по икономика, управление и демокрация България попада в компанията на страни като Унгария, Хърватия, Гърция, Румъния Кипър и дори Испания. Но отново когато стане дума за качество на живот страната слиза в по-ниска група сред Румъния и кандидатките за ЕС - членство Черна гора, Турция и Сърбия, пише "Дневник".

Данните използвани в Индекс 2019 обхващат периода преди започването на пандемията COVID-19, която обхвана света в началото на 2020 г. Следователно, данните и резултатите в доклада отразяват ситуацията в Европа преди свързаната с COVID-19 здравна, икономическа и социална криза.

Един от основните констатирани проблеми е, че през последните години процесът на догонване запазва динамика само за някои нови страни-членки на ЕС и само по отношение на някои категории, докато при други се наблюдава стагнация. При това настигането на страните и начина на живот, към които се стреми Източна и Югоизточна Европа, се променя, след като някои политически партии на власт в догонващите държави започнаха да отхвърлят модела на своите партньори на Запад, поне в областите на демокрацията и доброто управление.

Така за поредна година индексът показва, че сближаването не е задължително еднопосочен процес и регистрира случаи на раздалечаване, което се вижда в категориите "Демокрация" и "Управление". В "Демокрация" Унгария отбелязва значителен спад от 6 позиции и от 15 точки в сравнения с класацията през 2011 година като пада до 28 позиция през 2019 г, докато Полша губи 6 позиции спрямо 2011 г. и пада до 24 място през 2019 г. В сравнение с 2011 година и двете страни губят по 2 позиции всяка в категорията "Управление".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.