През 2019 г. приключи изграждането на ул. "Черно море“ – изток ,а през 2020 г. завършиха строителните работи и на останала част от ул. "Черно море"- запад с. Езерово, съобщиха от община Белослав днес.
Чрез извършването на ремонтните дейности вече е осигурено по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението, безопасност на пешеходното движение и доброто отводняване.
Цялостното асфалтиране на улицата допринесе за подобряването условията за живот на жителите в с. Езерово и за социално-икономическото развитие.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.