След обилните дъждове в края на миналата седмица в РЗИ – Добрич постъпиха множество сигнали за мътна вода, която тече от чешмите в Добрич, курорта Албена и село Стожер, съобщава БНТ.

На 20-ти юни са взети 13 проби. Резултатите показват, че 12 от пробите не отговарят по физико-химични показатели цвят и мътност, а 11 проби не отговарят по микробиологични показатели на здравните изисквания. Те съдържат наднормено количество бактерии - колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

Само една проба вода от пункт в зона на водоснабдяване Добрич - Запад, обхващаща района след жп гара Юг и кв. "Рилци" на града, отговаря на изискванията на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, и може да се ползва без притеснения, уточняват от РЗИ.

Извършено е повторно пробонабиране на 21-ви юни от 15 източника, като в 5 от случаите водата отново не отговаря на изискванията за цвят и мътност. Очакват се микробиологичните резултати.

Към днешна дата за населението остава в сила препоръката да се използва бутилирана вода от търговската мрежа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.