Териториална дирекция Северна морска във Варна обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 35 групи стоки, изоставени или отнети в полза на държавата, съобщиха от ведомството.

Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Стоките са задържани при митнически проверки през последните години и за тях вече са приключили производствата, водени от дирекцията.

Сред обявените за публична продажба стоки има контейнери, двигатели за леки автомобили, акумулатори, гуми и авточасти, оборудване за сондажни машини.

Също 133 984 броя различни ръчни инструменти, 2280 броя стоки за бита, 1300 електронни запалки и много други артикули. Предлагат се шест соларни панела и 7 броя соларни инвентори. Те са задържани на Митнически пункт Варна-Запад при опит да бъдат внесени контрабандно между декларирани стоки в контейнер от Китай.

На търга се предлагат и 8 медни казана с различна вместимост, както и други съоръжения за дестилация на етилов алкохол като лули, капаци и охладители, които са иззети от митническите служители през периода 2016 - 2019 г. при установени нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове.

ТД Северна морска обаче напомня, че купувачът на дестилационни съоръжения, ако не е вписан в Регистъра по реда на чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 142 б, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки следва да подаде заявление до Министерството на икономиката за вписване в регистъра в 14-дневен срок от придобиване на дестилационните съоръжения.

Сред предлаганите на търга стоки има и отделни необичайни артикули.

Сред тях е контрабандно кожено седло за езда, открито е при митническа проверка през юли 2020 г. на МП Варна Запад в контейнер с декларирани стоки за бита и козметика.

На търга се предлага и препариран 30-сантиметров гущер, открит е през месец юни 2019 г. в групажен контейнер от Дубай на българска гражданка, която е изпращач и получател на пратката. Според извършената експертиза и констативен протокол на РИОСВ – Варна, препарираното животно е от защитен вид по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора /CITES/ и съгласно чл.57 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията и стоката не може да бъде допусната за свободно обръщение.

Всяка стока в търга или група от стоки има начална тръжна цена, като за участие в търга се внася депозит от 20% от началната тръжна цена. За стоките с несъюзен статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ТД „Северна морска“ в град Варна.

Пълната информация за търга е публикувана и на интернет страницата на Агенция „Митници" www.customs.bg в секция „Публични продажби“ - „Публични продажби по ДОПК“, съобщава сайтът "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.