Между първо и второ четене на бюджета за следващата година да се предвидят 237 милиона лева за месечни добавки към заплатите на медиците. Това е разпоредил на депутатите от ГЕРБ премиерът Бойко Борисов. Лекарите ще получават допълнителни 600 лева, сестрите - 360 лева, а санитарите - 120 лева.

Мярката ще засегне близо 50 000 медици.

Освен че догодина детски добавки ще получават всички семейства без доходен тест, ще се увеличат и размерите на месечните помощи, анонсира премиерът.

„143 милиона. Деница Сачева искам да ги организира за едно дете, за две деца, за три, за четири. 143 милиона допълнително“.

Помощта за 1 дете ще е 50 лева, при 40 в момента, за 2 деца ще се дават 110 лева спрямо 90 сега, за три деца - 165 лева, като увеличението е с 30 лева и за семейство с 4 деца 185 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.