Полицията разчисти палатковия лагер, разположен на кръстовището пред сградата на община Варна.

 Протестиращите обясняват, че полицаите са дошли рано тази сутрин и са започнали акцията по премахването, без да имат разпореждане, а според член 64 от ЗМВР.

Остава палатковият лагер в градинката до общината.

Движението в района вече е възстановено.

"Възстановено е нормалното обслужване на автобусните линии по утвърдените им маршрути, считано от 10:00 часа на 03.09.2020 г.", информират от "Градски транспорт".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.