Предупреждават пчелари в община

Белослав, че ще пръскат тревните площи

Съобщението на общинска администрация към собствениците на пчелни семейства гласи: “В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че в периода 19.06.2020 г. - 21.06.2020 г. и 26.06.2020 – 28.06.2020 г. ще бъдат извършени имагоцидна и дезакаризационна обработка границите на населените места на територията на Община Белослав.

Третиранията ще се извършват за времето от 20.00 до 02.00 часа, по следния график:

В периода 19.06-21.06.2020 г. – дезакаризация на тревни площи
- 19.06.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
- 20.06..2020 (събота)- с. Разделна
- 21.06.2020 (неделя)- гр. Белослав

В периода 26.06-28.06.2020 г. – имагоцидна обработка
- 26.06.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
- 27.06..2020 (събота)- с. Разделна
- 28.06.2020 (неделя)- гр. Белослав

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.