На 18 август ще се обявят незаетите места в самостоятелните детски ясли, а на 25 август ще се извърши ново класиране, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към община Варна.

459 деца са приети във второто за годината класиране на 24 юли. От тях по първо желание са приети 92%, по второ – 1 %, а по трето – 7%. Родителите трябва да потвърдят приема до 14 август включително на място в детската ясла, при спазване на противоепидемичните мерки.

Децата ще постъпват по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемичната обстановка.


Във връзка с въпроси от страна на родители от дирекция „Здравеопазване“ припомнят, че прехвърляне на класирани малчугани от една детска ясла в друга не се допуска.

Редът за промяна на желанието за прием на вече класирано дете включва отказ от настоящото класиране и подаване на ново заявление за участие в следващо класиране.

Заради предстоящи ремонтни дейности няма да има прием в предстоящото класиране в детски ясли №5 „Чуден свят“ и №7 „Роза“. Децата, които остават в тях, ще бъдат насочени в други детски заведения, като подробна информация родителите могат да получат от директорите на двете ясли.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.