Работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“ ще се проведе днес в Икономически университет – Варна.

Гост-лектор ще бъде доц. д-р Евгени Евгениев от Постоянното, представителство на България към ЕС в Брюксел. Семинарът ще акцентира върху съществената роля на програмата за научни изследвания и иновации на ЕС, лидерската позиция на Европа и европейските съвместни предприятия в стратегически области.

От пролетта на следващата година европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (с директно финансиране от Брюксел) и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

Форумът ще бъде открит от д-р Х. Као – ръководител на отдел „Стратегии и политики“ в Huawei за ЕС със седалище в Брюксел.

Снимка: naukamon.eu

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.