На 12 юни ще се проведе Встъпителна пресконференция и Официална церемония „първа копка“, в рамките на проект №BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, изпълняван от Община Варна, в партньорство с Министерството на културата и финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., както и чрез финансов инструмент от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД.

По време на събитието ще бъдат представени дейностите по проекта, както и очакваните резултати от изпълнението му, чиято основна цел е модернизация на културната инфраструктура и подобряване на условията за достъп до културен живот. Това ще бъде постигнато чрез извършване на реконструкция, обновяване и обзавеждане на сградата на филиал ТМПЦ-Варна. Ще се подобрят на енергийните характеристики на сградата и микроклимата за работещите творчески колективи, гастролиращите актьори, зрители и гости на гр. Варна.

Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ -Варна“, е на обща стойност 7 554 378.87 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6 127 050.87 лв., стойността на финансовия инструмент е 1 346 328.00 лв.лв., а собственият принос е 81 000.оо лв.

Пресконференцията ще се проведе от 13.00 до 14.00 часа в зала „Юнашки салон“, гр. Варна, бул. „Христо Ботев №1. Тя ще бъде последвана от официалната церемония „Първа копка“, която ще е на мястото на обекта, което е гр. Варна,пл. „Независимост“ №1.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.