Програми за подкрепа при изучаване на японски език и култура на фондация „Япония“ бяха представени по време на среща между Ясуюки Ебата, съветник и зам.-ръководител на мисия в Посолство на Япония, Такахаши Томоя, представител на Фондация „Япония“ (Japan Foundation) и преподавател в СУ “Климент Охридски“, заедно с  Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна.

Гостите направиха кратко резюме на възможностите, които предлагат програмите на Фондация „Япония“. Лилия Христова ги информира, че във Варна вече се изучават източни езици в две училища - в Първа езикова гимназия - корейски, а в Математическата гимназия се провеждат курсове по китайски език.

По-късно гостите имаха възможност да представят японските програми и пред директорите на основните и средни училища и гимназии във Варна, като част от форума "Дигитализация на управлението в образователните институции".

Такахаши Томоя даде подробности по отношение на безвъзмездната помощ, която програмите осигуряват за организиране на обучение по японски език - като наем на зали, техническо оборудване, заплати за преподаватели, средства за провеждане на инициативи за разпространение на японската култура и др.

Училищата, които проявяват интерес към въвеждане на обучение по японски език, могат да кандидатстват за подкрепа по програмите на Фондация "Япония“ до 1 декември 2020 г. От посолството поясниха, че ще предоставят необходимата информация за кандидатстване в дирекция "Образование и младежки дейности", откъдето ще я изпратят до всички училища, които проявяват интерес. В условията на коронавирус от фондацията организират и онлайн обучение по японски език, съобщи "Live.Varna.vg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.