Просветното министерство обмисля идеята в някои специалности бакалавърска степен да се получава само за три години. Това е публикувано в проекта на новата Стратегия за висшето образование, в сайта на МОН. Но идеята отдавна се обсъжда и от Европейската комисия. В момента бакалавър се става за 4 години. Ако идеята бъде приета, тя първо трябва да бъде облечена в закон, съобщава “standartnews.com”.

Стратегията анализира силните и слабите страни на висшето ни образование. Тя посочва като една от слабостите, че в момента има прекалено много вузове – от началото на демокрацията са открити 15 частни, а голяма част от държавните са разширили приема си в специалности, за които нямат добре подготвени преподаватели. Записано е, че трябва да се намери механизъм, по който да се закриват университети, в които няма достатъчно много кандидати. Отбелязано е и, че трябва да се позволи да влязат преподаватели от бизнеса, както и да се разреши на фирмите да финансират научно-приложни изследвания, които в момента не е приложимо за някои програми.

Посочено е също, че младите хора нямат мотиви да станат преподаватели и в момента хората над 60 години са около 23 на сто от преподавателския състав. В основата на това е заплащането, за което трябва да бъде намерен механизъм за нарастване. Отбелязана е липсата на наши университети на водещи места в международните класации, както и фактът, че много от преподавателите не знаят добре чужди езици и поради това не могат да участват в програми, които привличат чуждестранни студенти за дистанционно обучение. Според стратегията незнанието на езици и непознаването на компютърни технологии е в основата на това университетите ни да не бъдат международно конкурентни.

Предвижда се промяна в начина на акредитиране на университетите, която да опрости и улесни този процес, като тук е включено прословутото „премахване на „хвърковати чети“ - тоест един преподавател да акредитира само един университет“. То се предлага от няколко поредни правителства, но никога не среща подкрепа в пленарна зала. Записано е повсеместно въвеждане на онлайн обучение с гъвкави програми според индивидуалните потребности на студента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.