Според предложението бул. "Княз Борис I" в участъка от пл. "Севастопол" до Икономически университет, както и бул. "Сливница" в участъка от пл. "Севастопол" до сградата на Община Варна трябва да бъдат обявени за зони забранени за автомобили.

Автор на предложението е Йоан Каратерзиян - председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България.

Мнозина варненци си спомнят, че точно тези участъци, по които днес се движат автомобили, до преди няколко години бяха пешеходни зони, а движението на МПС по тях бе забранено. Изключение бяха единствено автобусите на градския транспорт.

Инж. Каратерзиян посочва няколко причини, поради които предложението си струва да бъде разгледано:

- С развитието на града като туристическа и образователна дестинация, както и предвид трайна тенденция за промяна на навиците на населението и гостите на община Варна, все повече се наблюдава използването на пешеходни пространства.

- Съвременните градоустройствени тенденции, наблягат на развитието инфраструктурата на населените места в посока на изграждане на нови пешеходни пространства, за сметка на автомобилното движение.

- В района, предмет на предложението се наблюдава намалено движение на автомобили, посочва "Moreto.net".

- Движението по улиците, в съседство с предложената нова пешеходна зона, ще стане по-сигурно, поради създаване на нови задънени улици (за предпочитане със съчетано движение).

- Новата пешеходна зона, ще даде възможност за разполагане на временни базари, без да ограничава натоварената пешеходна зона по бул. "Сливница" в участъка от "Княз Борис I" до бул. "Приморски".

- Ще се изпълни едно от условията, залегнали в Генералния план за организация на движението на територията на община Варна, одобрен със заповед № 1424/17.04.2018 г. на кмета на община Варна, а именно да бъде намален класа на голяма част от второкласните и третокласни улици, разположени в централната градска зона.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.