Поради големия успех и интереса към най-новия спектакъл за деца - "Горските певци", Държавният куклен театър – Варна променя предварително обявената програма за 27 септември, неделя.

От 11.00 ч. на Лятната сцена в Държавен куклен театър - Варна, ще се играе представлението "Горските певци", вместо "Златната рибка".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.