На днешното си заседание правителството реши , почетното консулство на Казахстан във Варна да бъде закрито поради приключване на мандата на почетния консул Иван Генов Иванов.

Министерският съвет прие друго свое решение, с което променя своя акт от 29 април 2020 г. за откриване на почетно консулство на България в Гватемала, със седалище в гр. Гватемала и с консулски окръг, обхващащ територията на страната.

Неточност в името на почетното консулско лице е причината за изменението на акта. За почетен консул на България в Гватемала ще бъде назначен Хуан Пабло Карраско де Грооте, а не както беше изписвано досега Хуан Карлос Карраско де Грооте.

Техническата грешка е допусната в доклада на посланика ни в Мексико и не е установена при съгласуването по надлежния ред от съответните ресорни дирекции в МВнР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.