В рамките на днешното си заседание правителството ще направи промени в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на държавната пенсионна система - така наречения Сребърен фонд. Допълнители средства ще бъдат отпуснати на Държавното обществено осигуряване и на Държавна агенция Военновременни запаси.

Финансиране ще получат и общините за издръжката на паралелки по защитени специалности, по които има недостиг на специалисти на трудовия пазар, както и за допълнителни възнаграждения на директори на детски градини и центрове за специална образователна подкрепа, постигнали резултати. За одобрение са внесени промени в Закона за филмовата индустрия. Правителството ще заседава дистанционно, съобщава БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.