Правителството е одобрило на извънредно заседание, проведено дистанционно, позицията на България относно преговорните рамки за присъединяване на Република Северна Македония и Албания към ЕС.

Те ще бъдат разгледани в рамките на видеоконферентното заседание на Съвет "Общи въпроси" (СОВ) на 17 ноември 2020 г.

"България е сред най-силните застъпници на процеса по разширяване на Съюза. Страната ни издигна темата високо в дневния ред на ЕС по време на Председателството си на Европейския съвет през 2018 г. Европейската перспектива е най-силната мотивация за осъществяване на преход към демократично управление и пазарна икономика в Западните Балкани", се посочва в прессъобщението за правителственото заседание. Повече информация не се прилага, нито се дават детайли по отношение на позицията.

Припомняме, последно бе оповестено, че България е уведомила Европейската комисия, че не е в състояние да приеме предложената към момента преговорна рамка за Република Северна Македония и проекта на декларация към нея.

Аргументът е, че те не дават необходимите гаранции за изпълнение на поставените от страната ни условия. За България е неприемлив вариантът условията ни към Република Северна Македония да бъдат поставени в декларация на Съвета на ЕС, съпътстваща преговорната рамка, тъй като Декларацията на Съвета не е правно обвързващ инструмент и не дава търсените от България юридически гаранции.

Аргумент за това е неспазването на Договора, подписан преди три години между две страни, с който се регулират отношенията на добросъседство, както и продължаването на работата на междуведомствената комисия по историческите въпроси. Самата комисия спря работа за една година заради вътрешнополитическо напрежение в Северна Македония и провеждането на нови избори.

Препъникамък в работата на комисията се оказа фигурата на Гоце Делчев, но историци предупредиха още преди една година, че работата на комисията реално е блокирана и не се постига напредък.

Още миналата година на свикана среща при президента Румен Радев бе взето решение Македония да бъде подкрепена, но не и без условие.

Преди това червен светофар за преговори за Македония и Албания беше даден от Франция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.