За осигуряване на достъпна среда до лекарска помощ, концентрирана в поликлиниката на Суворово, от община Суворово е закупена и монтирана нова вертикална платформа.

Тя ще се ползва от всички нуждаещи се хора, в неравностойно положение с инвалидни колички, както обикновени, така и акумулаторни. Ще подпомага по-лесното придвижване на лица, на които трудно се придвижват при изкачване и слизане по стълбите, както и майки с детски колички. Вертикалната платформа с голям размер, чиято товароподемност е 400 кг. и е с размери 1,1 м на 1,4 м.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.