Срокът, в който може да се подадат заявления за прием в школите на Общинския детски комплекс във Варна, изтича днес -31-ви август. ОДК - Варна предлага на децата обучение през свободното време в 30 школи, състави и формации, които са в направленията "Наука", "Изкуство" и "Спорт".

 

Приемът за учебната 2020/2021 година се извършва чрез електронната система: odk.is-vn.bg. Всяко дете има право да посещава до две школи. Обявите за кастинги, резултатите от провеждането им, график за работата и списъците на приетите деца ще бъдат публикувани през септември на официалната уеб страница на центъра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.