Жителите на Белослав вече недоволстват, че новата фирма, която осъществява транспортната връзка до Варна взема по-висока цена на билетите и картите. В свой пост в социалните мрежи община Белослав излезе с пространно становище по болезнената тема.

Предоставяме пълния текст на съобщението от общинска администрация:

Уважаеми жители на община Белослав,

Във връзка с многобройните постъпили запитвания по отношение на цените за транспортната услуга, в частност тяхното увеличение, представяме на вниманието Ви хронология на събитията и обстоятелствата, довели до увеличението на цената на услугата, която превозвачите са оферирали, при участието им в обществената поръчка, а именно:

- По време на договор от 16.06.2014 г. между Община Белослав и „НИРА БУС” ООД
- Спирка: Частна Автогара „Младост” е начална по сключения Договор от 16.06.2014 г. между Община Белослав и „НИРА БУС” ООД с краен срок на договора - 28.07.2019 г.

- Считано от 01.11.2017 г. Частна Автогара „Младост” е премахната, поради изграждането на новия булевард „Васил Левски”, гр. Варна.

- С Решение № 926-8/пр.22/30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. Общински съвет – Варна определя Автогара с административен адрес – град Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 158, като начална, междинна или крайна спирка по маршрута на всички автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, имащи спирка в град Варна.”. С писмо с
изх. № ЗК18000399ВН/20.02.2018г. Община Варна ни уведоми за горепосоченото решение на ОбС – Варна, като съгласно чл. 20, ал.1 от Закона за автомобилните превози „Междуселищните автобусни линии задължително се обслужват от официално обявени от общините автогари и автобусни спирки по съответните маршрути.”

- В чл. 5, ал. 10 на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване, приета от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с Рег. № М-1 от 26.07.2019 г., е регламентирана цената на услугата „Преминаване през автогара”. ТОВА ДОВЕЖДА УВЕЛИЧЕНИЕТО СЕБЕСТОЙНОСТТА НА БИЛЕТИ И КАРТИ, ЗА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ПОЛЗВАЩИ АВТОГАРА - ВАРНА, В СРАВНЕНИЕ С ТАКСИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ ПРИ ПОЛЗВАНИ НА АВТОГАРА „МЛАДОСТ” В СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И „НИРА БУС” ООД ОТ 16.06.2014 Г.
КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, ТАКСАТА ЗА ВСЯКО ВЛИЗАНЕ В АВТОГАРА – ВАРНА, Е НА СТОЙНОСТ 13.00 ЛВ. /36 КУРСА ДНЕВНО = 468 ЛВ./ДЕН .. ПРИБЛИЗИТЕЛНО 12 000 ЛВ. НА МЕСЕЦ.

- През м.ноември.2018 г., след предложения от граждани, редовно пътуващи по автобусни линии Варна – Белослав и Варна – Разделна, за промяна на утвърдените маршрутни Разписания, Община Белослав предприема действия за промяна и съгласуване с Община Варна на нови маршрутни разписания, които да влязат в сила при сключване на нов Договор за обществен превоз след 28.07.2019 г.

- През периода 11.2018г.-02.2019г. тече процедура за съгласуване с Община Варна на нови маршрутни разписания по автобусни линии от областната транспортна схема Варна – Белослав и Варна – Разделна. Има разработени и предложени нови проекти на маршрутни разписания, които са внесени за утвърждаване от Община Варна.

- През м. февруари.2019 г. Община Белослав съгласува с Община Варна 36 броя маршрутни разписания по автобусни линии от областната транспортна схема Варна – Белослав и Варна – Разделна.

- НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНО НА 05.03.2019 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВАРНА, МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ СА РАЗГЛЕДАНИ И ПРИЕТИ. ПРЕЦЕДЕНТ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА Е ФАКТА, ЧЕ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПРЕДЛАГА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ КУРСОВЕ КЪМ ДЕЙСТВАЩАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, ПРИ ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИВАНЕ НА КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ.

- Със Заповед № РД-19-7706-80/13.03.2019 г. на Областния управител на област с административен център Варна, се утвърждава измененията и допълненията на маршрутните разписания на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

- С писмо от 30.04.2019 г. на Областния управител на област с административен център Варна са утвърдени маршрутните разписания по автобусни линии от областната транспортна схема Варна – Белослав и Варна – Разделна, които да бъдат включени в процедура по възлагане на обществен превоз на пътници.

- По време на Договор № 59/18.07.2019г между Община Белослав и „Волан” ЕООД

- На 18.07.2019 г. между Община Белослав и „Волан” ЕООД е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка № 59 с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема”, който влиза в сила от 29.07.2019 г.

- В сключения между община Белослав и „Волан” ЕООД, Договор № 59 от 18.07.2019г. за възлагане на обществена поръчка, е заложена клауза за промяна цените на билетите и картите за пътуване по автобусните линии, а именно чл.20, т.3, която гласи: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска промяна на цените на билетите и картите за пътуване, приложени към Ценовото му предложение, водещи до увеличаване/ намаляване на същите, при условие, че промяната на цената на горивата на Българска стоковата борса е с повече от 20% или при увеличаване на минималната работна заплата в Р.България, като отправи писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ...”.

На 26.02.2020 г. е сключено Допълнително споразумение към Договор № 59 от 18.07.2019 г. за „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема”, с което на основание чл.20, т.3 от Договора са одобрени нови цени на билети и карти, които влизат в сила от 01.03.2020 г.

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНИТЕ, ПО-ГОРЕ, ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОБРЪЩАМЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ВНИМАНИЕ, ЧЕ В КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОСЛАВ, Е САМО ДА ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ЗОП.

- Изборът на изпълнител е направен, чрез процедура, проведена по Закона за обществените поръчки, съгласно утвърдена Методика. Обществената поръчка е възложена въз основа на Икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „Най - ниска цена”, включващ показатели за оценка на офертите. /Т.е. съгласно методиката е извършена комплексна оценка на ценовите оферти, а не единствено по показател „цена на билет Белослав – Варна‘/
 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: Транспортните фирми, участващи в процедурата, предлагат цени за отделните билети и карти. В правомощията на Община Белослав е единствено и само изпълнението на оценката по критерия, съгласно утвърдената методика.
Информацията е достъпна, както на официалната страница на Агенция по обществени поръчки, то така и на страницата на общината. / https://e-obp.eu/…/Do…/3db3f236-443d-470c-9c55-d6439de9c4e8/

-КОНТРОЛЪТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КУРСОВЕТЕ СЕ СЪБЛЮДАВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

- Всички въпроси, свързани с продажба на билети/карти и други финансови въпроси, може да отправяте към Изпълнителя, а в случаите, когато изразявате несъгласие към Комисия за Защита на потребителите / бул. ”Владислав Варненчик”, № 112, ет. 4, тел. 052/603778/

- Въпроси, свързани с хигиена на превозните средства – Регионална здравна инспекция – гр. Варна;

- за други въпроси: „НИРА БУС“ ООД / http://nirabus.com/

- Община Белослав не разполага с необходимите разрешителни, лицензии и човешки ресурс с правомощия, свързани с изпълнението на маршрутните разписания и качественото предоставяне на услугата.

Общинска администрация – Белослав

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.