При полицейска проверка в гр. Белослав 18-годишен младеж доброволно предава на органите на властта кутия, която съдържа суха тревиста маса със специфичен мирис. По-късно при проверка на стаята му в частен дом, полицията получава, пак доброволно, от лицето други пакетчета със суха тревиста маса. При направената експертна справка установява, че веществото е наркотик – марихуана с общо тегло 3,76 гр. По случая се води бързо полицейско производство, а след отпадане на основанието за задържан, младежът е освободен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.