21 двойки от Варна с репродуктивни проблеми ще бъдат финансово подпомогнати от общината, реши комисията по здравеопазване към Общинския съвет. 12 от семействата ще получат по 3 500 лв. за инвитро с донорска яйцеклетка, а останалите 9 двойки – по 2 000 лв. за медицински изследвания и манипулации. Общата гласувана сума е в размер на 60 000 лв.

Четири от молбите бяха отхвърлени, тъй като не отговарят на Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Варна.

Членовете на комисията одобриха също еднократни помощи за лечение на 95 варненци на обща стойност 32 600 лв. На 33 души беше отказана помощ, тъй като те са предоставили непълна документация или не отговарят на критериите за подпомагане.

На днешното си заседание общинските съветници дадоха съгласието си за изграждане на асансьорна уредба в ДКЦ V – единственото общинско здравно заведение от извънболничната помощ, което не разполага с асансьор. След направено проучване е установено, че за цялостното строителство – проектиране, изкопни работи, изграждане на клетка, надзор, оценка за съответствие, такси, както и естакаден подстъп към сградата, ще са необходими около 75 000 - 80 000 лева.

Съветниците дадоха положително становище за отпускане на 15 000 лв. за стартиране на дейностите, а останалите средства да бъдат заложени в бюджета на Община Варна за 2021 г. Окончателното решение ще бъде взето от местния парламент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.