Бившият член на Управителния съвет на БНБ Боряна Пенчева е починала, съобщиха от Централната банка. Пенчева бе част от екипа ѝ от декември 2012 до края на 2018 година, като преди това бе зам.-министър на финансите.

Пенчева остави значима следа със своя професионализъм, работоспособност и етично отношение, допълват от БНБ.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.