Екипът на Професионалната гимназия по селско стопанство “Земя”, в Провадия подготви и спечели проект. С негова помощ през следващите месеци ще бъде модернизирана материалната база.

Чрез осъществяването му ще продължи модернизацията на професионалното учебно заведение. Така ще се създаде нова, по-приятна учебна среда, която специалистите считат, че ще бъде по-близка до реалната работна обстановка.

Проектът е с финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база", приета с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския съвет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.