Община Бяла подписа договор с Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Завръщане в миналото - помнете с гордост" Одобреният проект е на стойност 49 479,54 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” от Стратегията за ВОМР.

Реализирането на проекта ще допринесе за съхраняване на хилядолетната история и опазване на местното културно наследство. В него ще се включат жители от осем населени места, при изпълнение на следните мероприятия:

- Издаване на книга "История на Бяла, която ще разкаже на младото поколение историята на района от античността до 1989 година, етапите на развитие, етническия състав на местното население, административното устройство, демографските промени, участия на беленци във войните, икономическото развитие, просветното дело и културен живот.

- Арт пленер на тема „Доброволчеството на местното население през годините“ ще представи изкуството на живо пред публика. Ще се създадат творби от историята на населените места и ще доведат до популяризиране на района.

- Събор с изложби на тема „Преселението – спомени от нашите деди, който ще представи разнообразните и различни за Източния дял на Стара планина обичаи, плетива, бродерии, народни носии и автентични хора.

- Научна конференция „Бежанският въпрос на територията на общините Бяла и Долни Чифлик (края на XIX - първата третина на XX век).

 Продължителност на проекта: 24 месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.