Проектът, който ще даде възможност на община Белослав да подмени кошчетата по улиците на града и в търговската мрежа е на стойност 389 700,00 лв. Точното му наименование гласи: „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Той се финансира по Оперативна програма “Околна среда”. Целта на този тип нови кошчета за отпадъците е да се събира разделно. В проекта още се казва, че системата ще осигури разделното събиране на отпадъци в гр. Белослав с концентрация на търговски обекти, общински и административни сгради и др. чрез ползването на специализирана техника за събиране на битови отпадъчни материали, които след това се рециклират.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.