Представители от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) организираха обучителен курс на младежите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ПГ „Св. Димитър Солунски“ в гр. Белослав. Той се проведе в рамките на проекта „eNEET Rural:

Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”. Партньори по проекта са 7 организации от България, Румъния, Испания, Унгария, Словения, Италия и Норвегия. АБЧО е водеща организация.

Проектът на стойност 1 774 561,34 евро е финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

Курсът е насочен към подкрепа на трудовата интеграция на участниците и насърчаване на предприемаческите им инициативи в сферата на селското стопанство.

Преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите получават умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа, специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции в селското стопанство.

Курсистите получават и възможност да се включат в младежки обмени в партньорските страни, както и в стажантски програми в земеделски ферми. На всички участници е издаден сертификат за успешно приключване на обучението.

Проектът „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“ е стартирал на 01.10.2018 г. и ще приключи на 30.09.2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.