Басейн „Юлиян Русев“ в плувен комплекс „Приморски“ е един от малкото басейни в страната, който е достъпен за ползване от хора с увреждания, съобщават от дирекция „Спорт“ към община Варна. Плувният комплекс разполага с асансьор и специална мобилна рампа, предназначена за обслужване на хора със специфични потребности. Тя може бъде монтирана за по-малко от 30 минути при заявка за ползване на басейна.

Посещението от хора с увреждания е изцяло безплатно и се осъществява в дневния график от часове, предназначени за ползване на басейна от граждани, припомнят още от дирекция. Изграждането на рампата е част от визията на община Варна за създаване на достъпна градска среда, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.