Изложба от 26 пана, показващи емоционални моменти от избирането на Пловдив за Европейска столица на културата, ще бъдат поставена на пл. „Антон Новак“ на входа на Морската градина във Варна от 15-ти октомври до 30-ти октомври.

В ретроспекцията са включени кадри от откриващия спектакъл, от фестивала на светлините за Деня на Европа, от изложбата „Изкуство на свободата“ с парчета от Берлинската стена, от мащабния спектакъл „Одисей“ на Драматичен театър и други. Проявата е организирана от общинската фондация „Пловдив 2019“, със съдействието на дирекция „Култура и духовно развитие“ към община Варна, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.