На 1 август 1985 година жителките на американския щат Делавуеър Кети Ридъл и Стейси Уелс хвърлили в океана бутилка с писмо вътре.

В началото на август 2020 година жителят на същия щат Брад Уочсмът плавал с каяка си по река Бродкил и се натъкнал на бутилка, плаваща на повърхността. След като слязъл на брега, мъжът прочел посланието и решил да намери подателя.

Той се срещнал с Ридъл и ѝ дал писмото. Жената била радостна да научи, че писмото стигнало до получател, но се учудила, че за 35 години то не отплавало по-далеч от родния щат, пише "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.