ПГСС „Св. Георги Победоносец“ успешно премина и през втория етап на кандидатстване в първата по рода си НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Училището ще получи финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката за изграждане на иновативен STEM център, съобщи инж. Марияна Великова – директор на училището.

„Искрено благодарим на всички училищни екипи, които вдъхновено представиха своите ценни идеи и планове, демонстрираха вдъхновение, професионализъм и желание за дългосрочно развитие на STEM обучение в училище! Вие сте ключовите елементи на промяната в своите училища за качественото и ефективно STEM обучение!

За всички оценители беше огромно удоволствие да се докоснат до ентусиазма и мечтите, които стоят зад Вашите проекти. Пожелаваме Ви успех и се радваме, че ни предадохте частица от заряда, с който сте подготвили и развили Вашите идеи през последните над 2 месеца. Благодарим ви за усилията, за идеите и за участието в Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“!

„Проектните предложения бяха оценени от специално сформирана комисия, в която взеха участие експерти от Министерството на образованието и науката и специалисти с експертиза в иновациите в образованието, в технологичните индустрии, ИКТ, природните и точните науки“, информираха от МОН, съобщи "Суворово новини".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.