Петима юристи, завършили специалност „Право“ във Варненския свободен университет и Русенския университет „Ангел Кънчев“ избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си стаж.

Те бяха посрещнати от административния секретар на съда Красимир Чернев и председателя на институцията – съдия Марин Маринов, който им благодари за доверието да се спрат на Окръжен съд – Варна.

„Съветът ми е да преминете ефективно стажа си. Приемете тези 6 месеца като шанс да натрупате лични впечатления за основните функции, задължения и организация на дейността на органите на съдебната власт. Можете да разчитате на нашето съдействие за това“, обеща съдия Маринов.

Всеки от стажантите подписа акта си за встъпване и получи стажантската си книжка. Определеният съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна ще има ангажимента да запознае съдебния кандидат с работата по граждански, наказателни и търговски дела.

Стажът на съдебните-кандитати преминава на 2 етапа – 2 месеца - общ и 4 месеца -специализиран стаж.

От началото на годината в Окръжен съд – Варна са встъпили общо 47 стажант-юристи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.