Тематични пешеходни разходки за деца от 7 до 12 години започват екскурзоводи във Варна. Те ще бъдат всеки уикенд за два часа. Първата тематична разходка е посветена на княгиня Мария Луиза във Варна и ще се състои от 16 до 18 часа. Максималният брой деца, които могат да участват в обиколката е 15. Инициативата е на Христина Неделчева - председател на Съюза на екскурзоводите в България. Тя обясни, че идеята е по този начин децата да преоткриват и изследват историята на града:

"Да покажа на моя син и на много варненчета да преоткрият, да опознаят Варна под формата на игра. Всеки уикенд - по два часа обиколка в града. Ще търсим паметници, наименованията им, ще откриваме различни загадки, на живо с дечица от 7 до 12-годишна възраст. До 10-15 дечица най-много могат да бъдат. Ще имаме двама водачи, двама екскурзоводи, т.е. това са специални обиколки, направени за деца, да ги накараме да се справят по-лесно в градската среда, да имат по-добра наблюдателност", съобщи "Радио Варна".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.