Община Белослав сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG05M9OP001-2.040-0023-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 164 206, 32 лв.

По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и техните семейства и на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Сред дейностите е и осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране на лицата от целевата група.

До момента от мобилната интегрирана здравно-социална услуга са се възползвали ежедневно минимум 50 потребители. С изпълнението на дейностите от допълнителното споразумение се осигурява устойчивост и непрекъснатост на предлаганата услуга.

Срокът за изпълнение е 6 месеца, считано от 2.10.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.