Първият звънец утре ще удари за близо 59 хиляди първокласници, съобщи в Стара Загора  министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. В класните стаи ще влязат над 700 хиляди ученици и 89 хиляди преподаватели.

До днес родителите на над 250 деца са заявили желание да не посещават учебни занятия. За тях образователното министерство е осигурило Център за дистанционно обучение.

Невзаимодействието между отделните паралелки като приетата мярка срещу разпространението COVID 19 дава възможност да не се затваря учебното заведение при заразен ученик или учител, посочи образователният министър.

По думите на министър Красимир Вълчев България е избрала една от най-либералните форми за носенето на маски в учебните заведения. Той препоръчва учениците на бъдат по-често навън , на двора на учебните заведения, а не по коридорите.

Няма мярка, която да не предизвиква полемика в обществото, готови сме за дебат. Така министър Красимир Вълчев коментира възможните протести срещу носенето на маски в учебните заведения.

Той пристигна в Стара Загора за откриването на новата учебна година в Тракийския университет, съобщи БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.