Паркинг за стотици автомобили планира да обособи общината в широкия център на Варна. Това стана ясно на днешното заседание на постоянната комисия „Собственост и стопанство“.

За целта съветниците дадоха съгласието си община Варна да поиска от държавата имот за безвъзмездно управление., съобщи “Moreto.net”.

Имотът с площ от малко над 7 декара се намира между улиците „Парижка комуна“, „Никола Даскалов“, „Никола Кънев“ и „Д-р Пискюлиев“. Това е теренът, върху който трябваше да бъде изградена нова Съдебна палата на Варна.

Към момента парцелът е с предоставени права на управление на Висшия съдебен съвет. До реализиране на инвестиционните намерения на административния орган имотът може да бъде обособен за обществен паркинг. Зоната в непосредствена близост е застроена с жилищни блокове  нов паркинг би облекчил паркирането в района.

На днешното заседание бе избран застраховател на имуществото на „Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“. Членовете на комисията одобриха също пазарни оценки на общински имоти и взеха решение за провеждане на публични търгове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.