“70% от овцевъдните и козевъдните стопанства в страната не могат да се адаптират към законодателството. Това са между 5 и 7 хиляди стопанства", каза пред БНР Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, във връзка със затрудненията на тези ферми да се регистрират според изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Според него това е пример как желанията се разминават с възможностите.

"Изискванията са различни. Голяма част от тези ферми имат базовите изисквания за биосигурност. Те не могат да се адаптират към нормативните изисквания на Закона за устройство на територията", уточни Караколев и добави, че става дума за наследствени сгради, в които те отглеждат животните, но изведнъж те се оказват незаконни.

В предаването "Преди всички" съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заяви:

"Армия от овцевъдни стопанства стоят вече извън каквито и де е инвестиционни програми и на държавата, и на ЕС. Как тези ферми ще бъдат конкурентоспособни?".

Според него се получава "параграф 22", защото, за да се модернизират тези стопанства, трябва да кандидатстват за европейски пари, но за да кандидатстват, трябва да са регистрирани, уточнява “Moreto.net” .

Караколев съобщи, че Националната овцевъдна и козевъдна асоциация е имала срещи с ръководството на Министерството на земеделието и с ресорната парламентарна комисия, на която са изложили проблемите в сектора, и изрази очакване "още следващата седмица да започнат законодателни промени за нормативно признаване на тези ферми".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.