От днес е пуснато движението по ремонтираното съоръжение 6 на Аспаруховия мост във Варна. Завършиха възстановителните дейности по горното строене на съоръжението, които включват направа на бетонна плоча, полагане на хидроизолация, нови тротоарни конзоли, асфалтобетонова настилка и монтиране на дилатационна фуга. Съоръжението е с нова хоризонтална маркировка, стоманена предпазна ограда и парапет, предадоха от пресцентъра на АПИ.

Дейностите по долното строене на съоръжение 6 на Аспаруховия мост ще продължат до края на юли. Те ще се извършват без спиране на трафика. Ще се ремонтира нарушено бетоново покритие и корозирала армировка по гредите, ще се направи и цялостна обработка със защитна система на всички бетонови повърхности срещу карбонизация на бетона с цел повишаване устойчивостта му при външни въздействия.

Строителните дейности са част от поетапното обновяване на Аспаруховия мост, което започна през 2016 г. Мостът се състои общо от 11 съоръжения и е в експлоатация е от 1976 г. Основна връзка е на ж. к. „Аспарухово“ с останалите квартали от община Варна. Досега са обновени съоръжения 1, 2, 3, 4 и 5 на Аспарухов мост и са вложени над 6,2 млн. лв.

Стойността на ремонтните дейности на съоръжение 6 е близо 1,6 млн. лв. Средствата са от бюджета на АПИ. Строителните работи се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което агенцията има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Варна.

Ремонтът на участъка от моста започна на 12 май, а финалът му бе обявен за края на юни, съобщи “Днес+”. Стойността на реконструкцията е 1,6 млн. лв. от бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”. Изпълнител на проекта е дружество ДЗЗД ПП-Варна, в което участват „Автомагистрали София” ЕООД, Хидрострой “ АД, “Инжстройинженеринг” ЕООД и „Инфра Експерт“ АД.

Мостовата конструкция конструкция включва 11 съоръжения. От 2016 г. са ремонтирани 5 от тях. Изразходвани са общо 6,2 млн. лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.