От неформалната организация "Обединени родители" изпратиха отворено писмо в подкрепа на присъственото обучение до министър-председателя и до министрите на здравеопазването и образованието. Обединението защитава интересите на 18 организации от цялата страна и претендира за представителност, според Лилия Божкова, представител на "Българският род обединен за децата".

В писмото се изразява категорично несъгласие с новите противоепидемични мерки, които въведе Министерството на здравеопазването.

Според Лилия Божкова учениците от първи до четвърти клас имат нужда от изграждане на определени социални навици, за които е необходим възможно най-детайлен поглед.

Голяма част от родителите не са педагози и в домашна среда трудностите в образованието за тези деца е сведено до невъзможност в определени моменти. В прогимназиален курс децата имат нужда от специфично внимание, предвид тяхната възраст и промяна в поведението.

В тази възраст вече се среща бунтът против следването на каквито и да било правила. В гимназиален курс учениците трябва да изпълняват и стажантски програми.

Дистанционното обучение засяга и децата със СОП, които имат нужда от специфичен подход и внимание в образователен аспект, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.