Министерството на културата отпусна средства за археологическите разкопки в местността Курията край Суворово. Ръководителят на проучванията гл.ас. д-р Владимир Славчев от Регионалния исторически музей – Варна, съобщи, че те ще започнат в края на август или в началото на септември.

"Тази година ще започнем разчистване и по-детайлно проучване на една от следващите постройки на древното селище”, допълни д-р Славчев и припомни, че през последните години археолозите тук разкриха и изследваха останките на обгорялата двуетажна грънчарска работилница. Тя е част от древно селище, датирано от средната Медно-каменна епоха, т.е. около 4700 – 4600 г. пр. Хр.

Всичките съоръжения и инвентар в помещенията на сградата, са оставени на място. За съжаление, селището е унищожено от много силен пожар.

През последните години тук бяха открити предимно керамични съдове и сечива от кремък, камък, кост и еленов рог.

Д-р Славчев припомни, че при проучванията миналото лято бяха открити и части от две антропоморфни човешки статуетки, едната от която е с доста големи размери и с много хубава украса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.